POLYTIKA PRYWATNOŚCI

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedza państwo tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwo osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Pobieranie ogólnych danych i informacji

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacja o odpowiedzialnej instytucji” w niniejszej polityce prywatności.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Państwo, kiedy je nam przekazuje. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie ma Państwo dotyczące swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Posiada również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, istnieje możliwość cofnięcia tej zgody w przyszłości w każdym momencie. W pewnych okolicznościach przysługuje również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, zachowanie użytkownika podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting z All-Inkl

Naszą stronę internetową prowadzimy za pomocą All-Inkl. Dostawcą jest ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dalej: All-Inkl). Szczegóły znajdują się w polityce prywatności All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/. Korzystanie z All-Inkl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można użytkownika zidentyfikować osobiście. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest: DARS Gebäudetechnik GmbH Hohewartstraße 19 71144 Steinenbronn Telefon: +49 7157 7211630 E-Mail: fbh@dars-online.de Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Okres przechowywania

Jeśli w ramach niniejszej polityki prywatności nie jest określony bardziej szczegółowy okres przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel przetwarzania straci ważność. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO). JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
  • Jeśli Państwo podważają prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – oprócz przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw na wysyłanie e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies (ciasteczka)

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam. Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru widowni internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgodę można w każdej chwili odwołać. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie consent, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs). Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs. Zebrane dane będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdują się na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. Użycie technologii zgody na pliki cookies Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Realizacja zamówienia

Z wymienionym wyżej dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ten dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Server-Log-files

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. Server-Log-files, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:
  • typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik wysyła nam zapytania korzystając z formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona zażądana. Dane, które Państwo wprowadzą w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zwrócą się Państwo do nas o ich usunięcie, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksową

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO), jeśli została ona zażądana. Dane przesłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

Mapy Google

Zgodę można uzyskać za pomocą tzw. Consent-Tool. Ważne: Jeśli odwiedzający stronę internetową wyrazi zgodę, musi mieć możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Dlatego należy umieścić w nagłówku lub stopce swojej strony internetowej link, którego użytkownik strony może użyć, aby ponownie wywołać ustawienia plików cookie. Link może być oznaczony jako „Ustawienia plików cookies”. Przegląd polecanych przez nas narzędzi do wyrażania zgody można znaleźć tutaj: https://www.e-recht24.de/mitglieder/vorteilsangebote/consent-tools/. Do udostępniania treści na platformach społecznościowych eRecht24 oferuje również narzędzie bezpiecznego udostępniania: https://www.e-recht24.de/mitglieder/tools/erecht24-safe-sharing/.

5. narzędzia analizy i reklama 

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego. Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i scrolla oraz klików. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do tworzenia modeli w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych. Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub Device-Fingerprinting). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej i oferowanych przez nią reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Browser Plugin

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując Browser-Plugin dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówienia

Umowa dotycząca przetwarzania zleceń została zawarta z Google i w pełni realizujemy dokładne wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 2 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Za pomocą Google Conversion-Tracking, Google i my możemy rozpoznać, gdy użytkownik wykonał konkretne aktywności. Na przykład możemy ocenić, które linki na naszej stronie internetowej były często klikane i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, z którymi moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania. Korzystanie ze Google Conversion-Tracking odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli została zażądana odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Więcej informacji na temat Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Newsletter

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te używamy wyłącznie do przesłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „unsubscribe” w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na prawidłowość już wykonanych procesów przetwarzania danych. Dane, które przekazujesz nam w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom w zakresie spełniania wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Można sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli swoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. dostawcy usług e-commerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i używamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub pobierać za nią opłaty. Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

8. konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Jednym z narzędzi, które używamy do komunikacji z naszymi klientami są konferencje online. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę danego narzędzia konferencyjnego. Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza aby korzystać z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) udziału w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane). Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne, które są niezbędne do obsługi komunikacji online. Dotyczy to przede wszystkim adresów IP, adresów MAC, identyfikatorów urządzeń, typu urządzenia, typu i wersji systemu operacyjnego, wersji clienta, typu kamery, mikrofonu lub głośnika oraz typu połączenia. Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi. Takie treści obejmują między innymi nagrania w cloud, czat/inne wiadomości, voicemails przesłane zdjęcia i filmy, pliki, whiteboards i inne informacje udostępnione podczas korzystania z Usługi. Zwracamy uwagę, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez wykorzystane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są użytkowane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi klientami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zwrócono się o zgodę, to na podstawie tej zgody wykorzystywane są dane narzędzia; zgodę można w każdej chwili odwołać z ważnością na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas przy użyciu narzędzi wideo i konferencyjnych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych straci ważność. Przechowywane pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W sprawie szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Korzystane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Używamy Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności firmy Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoft Teams

My korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Meet

Korzystamy z usługi Google Meet. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób absolutnie zaufany.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy tylko osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojej aplikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie wystawić Państwu ofertę pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane zostaną z kolei usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustąpi cel dalszego przechowywania. Dłuższe przechowywanie może również nastąpić, jeśli Użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub jeśli prawne zobowiązania do przechowywania nie pozwalają na usunięcie.

Dopuszczenie do listy wnioskodawców

Jeśli nie zaoferujemy kandydatowi pracy, możliwe jest włączenie go do naszej listy kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do listy kandydatów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku odpowiednich ofert pracy. Włączenie do listy kandydatów następuje wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. **Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.** W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z listy wnioskodawców, chyba że istnieją prawne podstawy do ich zatrzymania. Dane z listy kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.
[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Ustawienia plików cookie"/]

JETZT GEMEINSAM DURCHSTARTEN

DER DIREKTE DRAHT ZU UNS

Schreiben Sie uns eine E-Mail
Oder rufen Sie uns an

STARTUJMY RAZEM TERAZ

BEZPOŚREDNIA DROGA DO NAS

Wyślij nam e-maila
Albo zadzwoń do nas